Sem. Hort. Patav.

Citation form 1: 
Sem. Hort. Patav.
Year published: 
1857