Mem. Soc. Phys. Geneve

Citation form 1: 
Mem. Soc. Phys. Geneve
Journal title: 
Mem. Soc. Phys. Geneve