Katapsuxis silaifolia

Genus: 
Author in brackets: 
Author: 
Synonyms: 
Laserpitium silaifolium Jacq., Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai