Osmorhiza claytonii

Genus: 
Author in brackets: 
Synonyms: 
Myrrhis claytonii Michx.