Margotia laserpitioides

Genus: 
Author: 
Synonyms: 
Margotia gummifera (Desf.) Lange