Sclerotiaria pentaceros

Genus: 
Author in brackets: 
Author: 
Synonyms: 
Kosopoljanskia pentaceros Korovin